Prestatieafspraken Wonen Voorschoten getekend

Publicatiedatum: 30-04-2020

Op 29 april tekenden gemeente Voorschoten, woningcorporatie de Sleutels en Woonzorg Nederland samen met de huurdersvertegenwoordigers de Prestatieafspraken Voorschoten 2020–2024. Met deze ondertekening benadrukken zij de gezamenlijke woonambitie voor de komende jaren.

Afspraken

Prestatieafspraken zijn afspraken over de uitvoering van het volkshuisvestelijk beleid, een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente Voorschoten en corporaties. De overeenkomst bevat onder meer afspraken over de ontwikkeling van de sociale voorraad, de betaalbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Ambities

Bij de prestatieafspraken speelt de realisatie van voldoende sociale woningen, duurzaamheid en betaalbaarheid de komende vier jaar een belangrijke rol. Zo zijn er ambities uitgesproken om tenminste 75 woningen in de sociale sector te realiseren. Dit is een kwart van het totaal aantal nieuwbouwwoningen. In de komende tien jaar worden nog 150 extra sociale huurwoningen gebouwd. Daarnaast wordt de komende jaren meer aandacht gegeven aan de huisvesting van middeninkomens. Ook werken de partijen samen aan een inclusief Voorschoten. Dit betekent dat alle bewoners goed wonen in een leefbare wijk en bij beperkingen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Ook worden er maatregelen genomen voor de nieuwe instroom Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang.

De duurzaamheidsopgave wordt gezamenlijk opgepakt met de ambitie dat het woningbezit op termijn CO2-neutraal en aardgasvrij wordt. De lokale transitievisie warmte is hierbij richtinggevend.

Een jaarlijkse woonmonitor moet de partijen een beter inzicht geven op de vraag uit de woningmarkt. De prestatieafspraken 2020-2024 vervangen de reeds bestaande prestatieafspraken 2017–2020 en sluiten hierbij aan op de nieuwe Woonvisie Voorschoten 2019–2022.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden