Governance

De Sleutels onderschrijft de Governancecode van Aedes. De Governancecode geeft richting aan hoe het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. Ook het beloningsbeleid valt hieronder. 

Intern toezicht

Het dagelijks bestuur van de Sleutels ligt in handen van de directeur-bestuurder, Gerda van den Berg. Het interne toezicht op onze organisatie vindt plaats door een Raad van Commissarissen. De visie op toezicht van de Raad vindt u hier. Daarnaast zijn interne richtlijnen terug te vinden in onze Integriteitscode en Klokkenluidersregeling.

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • Robert Hein Broekhuijsen (voorzitter)
  • Ageeth Ouwehand (vice-voorzitter)
  • Geurt van Randeraat (lid)     
  • Ton Lindhout (lid)
  • Wiegert van der Meij (lid)

Alle leden voldoen aan de profielschets voor RvC-leden. De Raad van Commissarissen werkt volgens haar eigen reglement.

Rooster van aftreden:

  • 30 oktober 2019             Geurt van Randeraat (2e termijn)
  • 31 december 2020         Ageeth Ouwehand (2e termijn)
  • 31 december 2020         Robert Hein Broekhuijsen (2e termijn)
  • 31 december 2021         Ton Lindhout (2e termijn)
  • 31 december 2021         Wiegert van der Meij (2e termijn)

Extern toezicht

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) beoordeelt het functioneren van alle corporaties. In een ‘oordeelsbrief’ gaat zij in op financiële kenmerken en de naleving van de wet- en regelgeving. De Aw valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst en is ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Visitatie

Onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties worden één keer per vier jaar gemeten door een onafhankelijke visitatiecommissie. Het resultaat kunt u lezen in het Visitatierapport 2014-2017 en de reactie van de Sleutels in de bestuurlijke reactie.