Governance

De Sleutels onderschrijft de Governancecode van Aedes. De Governancecode geeft richting aan hoe het bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) functioneren en de wijze waarop zij verantwoording afleggen over hun resultaten. Ook het beloningsbeleid valt hieronder. 

Intern toezicht

Het dagelijks bestuur van de Sleutels ligt in handen van de directeur-bestuurder, Gerda van den Berg. Het interne toezicht op onze organisatie vindt plaats door een Raad van Commissarissen. Daarnaast zijn interne richtlijnen terug te vinden in onze Integriteitscode en Klokkenluidersregeling.

Onze Raad van Commissarissen bestaat uit:

  • Robert Hein Broekhuijsen (voorzitter)
  • Ageeth Ouwehand (vice-voorzitter)
  • Geurt van Randeraat (lid)     
  • Ton Lindhout (lid)
  • Wiegert van der Meij (lid)

Alle leden voldoen aan de profielschets voor RvC-leden. De Raad van Commissarissen werkt volgens haar eigen reglement.

Rooster van aftreden:

  • Geurt van Randeraat: 30 oktober 2019 (2e termijn, dus niet opnieuw benoembaar)
  • Robert Hein Broekhuijsen:  31 december 2016
  • Ageeth Ouwehand: 31 december 2016
  • Ton Lindhout: 31 december 2017
  • Wiegert van der Meij: 31 december 2017

Extern toezicht

De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) beoordeelt het functioneren van alle corporaties. In een ‘oordeelsbrief’ gaat zij in op financiële kenmerken en de naleving van de wet- en regelgeving. De Aw valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister voor Wonen en Rijksdienst en is ondergebracht bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Visitatie

Onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties worden één keer per vier jaar gemeten door een onafhankelijke visitatiecommissie. Het resultaat kunt u lezen in het Visitatierapport 2010-2013.